Tiềm năng, cơ hội phát triển của ngành CNTT

Giai đoạn 2022 – 2024, Tập đoàn vẫn kiên định theo đuổi định hướng Data Driven – Customer Centric với trọng tâm “Thúc đẩy tăng trưởng nhanh từ việc tập trung phát triển các sản phẩm công nghệ mới, cũng như cung cấp dịch vụ Chuyển đổi số với quy mô lớn”. Các chương trình, dự án trọng điểm trong toàn Tập đoàn giai đoạn ba năm tới được tổ chức triển khai cân bằng trên cả 3 khía cạnh: Kinh doanh – Công nghệ – Quản trị.

Chiến lược phát triển giai đoạn 2022-2024

Giai đoạn 2022 – 2024, Tập đoàn vẫn kiên định theo đuổi định hướng Data Driven – Customer Centric với trọng tâm “Thúc đẩy tăng trưởng nhanh từ việc tập trung phát triển các sản phẩm công nghệ mới, cũng như cung cấp dịch vụ Chuyển đổi số với quy mô lớn”. Các chương trình, dự án trọng điểm trong toàn Tập đoàn giai đoạn ba năm tới được tổ chức triển khai cân bằng trên cả 3 khía cạnh: Kinh doanh – Công nghệ – Quản trị.

Kế hoạch và định hướng năm 2022

Giai đoạn 2022 – 2024, Tập đoàn vẫn kiên định theo đuổi định hướng Data Driven – Customer Centric với trọng tâm “Thúc đẩy tăng trưởng nhanh từ việc tập trung phát triển các sản phẩm công nghệ mới, cũng như cung cấp dịch vụ Chuyển đổi số với quy mô lớn”. Các chương trình, dự án trọng điểm trong toàn Tập đoàn giai đoạn ba năm tới được tổ chức triển khai cân bằng trên cả 3 khía cạnh: Kinh doanh – Công nghệ – Quản trị.